Tajemný mikrosvět (doporučená cena 189 Kč) zvýhodněná cena na e-shopu 159 Kč

Zvětšit obrázek

Tajemný mikrosvět (doporučená cena 189 Kč) zvýhodněná cena na e-shopu 159 Kč

Kód: 978-80-7378-369-3

Stručná historie standardního modelu

Doporučená prodejní cena 189 Kč, zvýhodněná cena na e-shopu 159 Kč

159,00 Kč
- ks + ks

Parametry

Autor Hořejší, Jiří
Vydal MatfyzPress, Edice popularizace
Formát 130 x 200 mm
Počet stran 128
Vazba Lepená, V2
Vydání 1., 2019

Více informací

Kniha Tajemný mikrosvět s podtitulem Stručná historie standardního modelu poměrně podrobně popisuje cestu k současnému standardnı́mu modelu částicové fyziky, od objevů elektronu, atomového jádra a radioaktivity až po slavný Higgsův boson, který v nedávné době upoutal pozornost i širšı́ laické
veřejnosti. Text má popularizačnı́ charakter a proto obsahuje jen naprosté minimum jednoduchých matematických formulı́. Je určen všem zájemcům o částicovou fyziku. Užitek z něj tak mohou mı́t napřı́klad studenti nejvyššı́ch ročnı́ků střednı́ch škol, studenti přı́rodovědných a technických oborů vysokých škol, středoškolštı́ učitelé matematiky a fyziky, badatelé v jiných oborech usilujı́cı́ o širšı́ rozhled po současné fyzice, ale jistě i mnozı́ dalšı́ zájemci o hlubšı́ poznánı́ struktury hmoty na současné úrovni.

Autor knihy Jiří Hořejší absolvoval Matematicko-fyzikálnı́ fakultu Univerzity Karlovy v roce 1974. Od roku 1998 je na této fakultě profesorem teoretické částicové fyziky a v letech 1999–2009 zde byl ředitelem Ústavu částicové a jaderné fyziky. Dlouhodobě přednáší kvantovou teorii pole a teorii elektroslabých interakcí a během své vědecké profesní dráhy se zabýval řadou různých témat z oblasti teoretické jaderné fyziky, kvantové teorie a teorie elementárních částic. Kromě několika desítek článků v mezinárodních vědeckých časopisech publikoval také dvě odborné knihy o standardním modelu slabých interakcí.

Ke stažení